විදුලිය කපන ප්‍රදේශ හා වේලාවන් පිළිබඳ කාලසටහන - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Tuesday, March 26, 2019

විදුලිය කපන ප්‍රදේශ හා වේලාවන් පිළිබඳ කාලසටහන

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් රට පුරා විදුලිය කපා හැරීම සිදු කරන ආකාරය දැක්වෙන ඒ සිට ආර් දක්වා කලාප බෙදුම් අනුව වේලාව වෙන් කර ඇති කාලසටහන දැන් නිකුත් කර තිබේ.
පහත යොමුවෙන් ඒ සඳහා පිවිසිය හැකිය.
https://drive.google.com/file/d/1HUeOSdBO02CZXRZ3oHvRAk7CCOBzLJrl/view?usp=sharing


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad