විජය නන්දසිරි අභාවයෙන් තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම

විජය නන්දසිරි අභාවයෙන් තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/vijaya-nandasiri-religious-rituals-after-third-month-of-death.html
Pix By -Suren Abeysundara
Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න